O nás

Povinně zvěřejňované informace

 1. Úvod
 2. O nás
 3. Povinně zvěřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 

Název: Centrum sociálních služeb Hrabyně; Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, IČ 70630551
Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 376/1, Praha

Důvod a způsob založení: Zřizovací listina státní příspěvkové organizace "Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni" byla vydána dne 1.12.2000. Změnou zřizovací listiny dochází od 1.1.2014 ke změně názvu organizace na "Centrum sociálních služeb Hrabyně".

Příspěvková organizace se zřizuje:

 • za účelem poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • za účelem zajištění sociální a psychologické diagnostiky pro uživatele sociálních služeb;
 • za účelem zajištění zdravotních služeb, poskytování služeb metodického pracoviště zřizovate a plnění funkce akreditavaného pracoviště pro zajištění vzdělávání zájemců.

Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starčím 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, má CSS Hrabyně zaregistrovány tyto služby:

 • domov pro osoby se zdravotním pojištěním
 • odlehčovací služba
 • sociální rehabilitace

Jiná činnost navazuje hlavní činnost organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití kapacit, majetku a vybavení organizace, odbornosti jejích zaměstnanců, a to za předpokladu, že prostředky získané jinou činností organizace využije ke zkvalitňování své hlavní činnosti.

Organizační struktura: jménem státní příspěvkové organizace činí právní úkony ředitelka nebo jí pověřený zástupce v plném rozsahu statutárního orgánu nebo písemně pověření zaměstnanci organizace v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem. Organizační struktura se skládá z úseků, oddělení a pracovních skupin.

Kontakní spojení: 

 • Centrum sociálních služeb Hrabyně
  Hrabyně 200
  747 67 Hrabyně 3
 • Ředitelka: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA                                  
 • Úřední hodiny: pondělí - pátek; 8,00 - 13,30 hod.
 • Telefonní spojení: 553 607 800
 • Adresa internetové stránky: www.csshrabyne.cz
 • Adresa e-podatelny: info(@)csshrabyne.cz
 • Datová schránka: ID 97k596p

Bankovní spojení: ČNB Ostrava; číslo účtu 3732821/0710

IČ: 70630551

DIČ: CZ70630551

Dokumenty:

Žádosti o informace: žádost o poskytnutí informace může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba.
Žádost může být podána:

 • písemně na adrese:
  CSS Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3
 • osobně:
  v době od 8,00 - 13,30 hod. sekretariát, na stejné adrese
 • elektronicky:
  e-mail: info@csshrabyne.cz nebo datová schránka ID 97k596p

Příjem žádostí:

 • Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožadování lze podávat osobně nebo písemně na adresu organizace.
 • Žádost je podána a evidována dnem doručení na sekretariát CSS Hrabyně. O postupu při poskytování informace bude pořízen záznam.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost dále musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození bydliště (u fyzické osoby) nebo název, identifikační číslo a sídlo (u právnické osoby).
 • Brání-li nedostatek údajů o uživateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, nebo je žádost nesrozumitelná není zřejmé jaká informace je požadována, nebo žádost je formulována příliš obecně, vyzve CSS žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti,aby žádost doplnil nebo upřesnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, CSS žádost odloží.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti CSS, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí CSS žadateli do 7 dnů od podání žádosti.
 • Pokud žádost o posytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána, sdělí CSS žadateli v lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji CSS poskytne.
 • CSS poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Pokud ředitelka CSS Hrabyně žádosti třeba jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

Odvolání
Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které ředitelka CSS Hrabyně předloží do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, tj. MPSV ČR. Nadřízený orgán (zřizovatel MPSV ČR) o odvolání rozhodne do 15 dnů od jeho předložení.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Na postup při vyřizování žádosti o informaci může žadatel podat stížnost v souladu s § 16a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Stížnost se podává písemně nebo ústně na sekretariátu CSS Hrabyně. O ústní stížnosti musí být sepsán písemný záznam.
Pokud CSS Hrabyně stížnosti zcela nevyhoví, předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu zřizovateli MPSV ČR ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy stížnosti obdržel.

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které CSS Hrabyně předloží do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu zřizovateli MPSV ČR.

Formuláře: 

 • Žádosti o poskytnutí sociální služby - viz webové stránky organizace.

Popisy postupů:

Předpisy:
Základní právní předpisy, jimiž se CSS Hrabyně  při své činnosti řídí, jsou:
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, v platném znění
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
- zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění
- zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením, v platném znění
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 134/2013 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v prácních vztazích

Úhrady za poskytování informací:
 

Kopírování a tisk

 

 

včetně DPH

 • černobíle

A4 – jedna strana

3,00

 

A4 - oboustranně

4,00

        

A3 – jedna strana

6,00

 

A3 - oboustranně

8,00

 • barevně

A4 – jedna strana

10,00

 

A4 - oboustranně

15,00

 

A3 – jedna strana

20,00

 

A3 - oboustranně

30,00

Náklady na opatření technického nosiče dat

CD

30,00

 

DVD

40,00

Poštovní poplatky

dle sazebníku poštovních
služeb

 

Telefonní hovory

dle platných tarifů

 

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informací 1 hod., pak za každou započatou hodinu

 

100,00

 

Licenční smlouvy: nejsou

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Dokumenty ke stažení
pdfVýroční zpráva 2023 - poskytování informací
pdfOrganizační řád 2023
pdfPracovní řád 2023
pdfVýroční zpráva 2022 - poskytování informací
pdfVýroční zpráva 2021 - poskytování informací
pdfVýroční zpráva 2020 - poskytování informací
pdfVýroční zpráva 2019 - poskytování informací
pdfVýroční zpráva 2018 - poskytování informací
pdfVýroční zpráva 2017 - poskytování informací
pdfVýroční zpráva 2016 - poskytování informací
pdfVýroční zpráva 2015 - poskytování informací
pdfŽádost o poskytnutí informace
pdfRozpočet

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena