CSS Hrabyně

Zásady ochrany OÚ

 1. Úvod
 2. Zásady ochrany OÚ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvod

Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Hrabyně., se sídlem Hrabyně 202, 747 67  Hrabyně 3  IČ: 70630551, zřizovací listina vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR čj. 63-48064/2000 ze dne 1.12.2000(dále jen „Správce“),si uvědomuje, že můžete mít obavy z toho, jakým způsobem je zacházeno s Vašimi osobními údaji, které nám poskytnete. Uznáváme důležitost ochrany Vašich osobních údajů.
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak Správce, shromažďuje a spravuje Vaše osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů dále obsahuje informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme, jak je užíváme, proč je potřebujeme a jak Vám to může být k užitku.  
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky nebo chcete-li uplatnit kterékoli z Vašich práv jakožto subjektu údajů, kontaktujte nás zde

Údaje o ochraně soukromí dle místního práva
Správce dodržuje povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a platných právních předpisů, které v České republice implementují GDPR, zejména pak zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

Základní zásady a náš závazek chránit osobní údaje
Přijali jsme závazek v maximální možné míře chránit Vaše osobní údaje. Máme za cíl chránit všechny osobní údaje, které máme u sebe, odpovědným způsobem spravovat Vaše osobní údaje a transparentně uplatňovat své postupy. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme se sami zavázali dodržovat tyto základní zásady: 

 • nejste povinni poskytovat žádné osobní údaje, které požadujeme. Pokud se však rozhodnete je neposkytnout, nemusíme být schopni poskytovat Vám některé služby; 
 • Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ke konkrétním účelům, které s Vámi sdílíme, a/nebo s nimiž jste dali souhlas; 
 • snažíme se shromažďovat, zpracovávat a užívat co možná nejméně osobních údajů; 
 • pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje, snažíme se uchovávat je v podobě co možná nejpřesnější a nejaktuálnější; 
 • jestliže námi shromážděné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný účel a není od nás na základě platné právní úpravy vyžadováno je uchovávat, učiníme vše, co budeme moci, k jejich výmazu, zničení nebo trvalé anonymizaci; 
 • Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jiným způsobem než tak, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na účelu jejich zpracování nebo službě, které Vám poskytujeme.
Můžeme obecně shromažďovat přímo od Vás tyto druhy osobních údajů:  

 1. osobní kontaktní údaje, například Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, a telefonní číslo; 
 2. přístupové údaje k účtu, například vaše uživatelské ID, uživatelské jméno a heslo u e-mailu. To je nezbytné k vytvoření osobního uživatelského účtu v jedné z našich internetových komunit; 
 3. komunikace s Vámi, včetně jejich nahrávek, které mohou obsahovat podrobnosti našich rozhovorů prostřednictvím chatu, linek péče o zákazníky a/nebo zákaznické služby; 
 4. demografické údaje, například Váš věk a pohlaví a preference v oblasti životního stylu. K těmto preferencím může patřit preference některých služeb, které nabízíme, a Váš zájem o tyto služby; 
 5. historii Vašeho prohlížeče, například stránky, které prohlížíte, datum a místo jejich prohlížení a IP adresu; 
 6. platební údaje, platební údaje se obvykle týkají Vašeho jména na faktuře, fakturační adresy a údajů o platbě, například o Vaší kreditní kartě nebo číslu bankovního účtu; 
 7. údaje o Vašem zdravotním stavu; 
 8. údaje týkající se způsobu výkonu Vašeho povolání a Vaší specializaci; 
 9. údaje o jiných osobách, například o členech Vaší rodiny, pokud je poskytnete přímo nám; 
 10. profily na sociálních sítích; 
 11. pokud u nás požádáte o zaměstnání, budeme sbírat dodatečné osobní údaje, například o Vaší pracovní praxi, vzdělání a referencích od zaměstnavatelů. 

 Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat i nepřímo, a to tehdy, když:  

 1. sdílíte obsah na stránkách sociálních médií, na webových stránkách nebo aplikacích souvisejících s našimi službami nebo v reakci na naše propagační materiály na sociálních médiích; nebo 
 2. čteme nebo shromažďujeme Vaše osobní údaje v rámci údajů shromážděných jinými webovými stránkami (můžeme například umístit reklamu na webových stránkách třetí osoby, a když kliknete na tuto reklamu, můžeme získat informace o Vás a jiných návštěvnících těchto webových stránek, abychom mohli změřit dosah a úspěch takové reklamy);
 3. když nám je poskytnou třetí strany, jako jsou: 

a) naši obchodní partneři, včetně marketingových agentur, společností zabývajících se průzkumem trhu, společností, které se podílejí na našich propagačních akcích, maloobchodních prodejců; 

b) rodina, přátelé a další osoby, které nám poskytnou Vaše osobní údaje, protože jste s tím souhlasili nebo si myslí, že byste mohli mít zájem o naše služby, nebo s Vámi chtějí sdílet naše služby; a 

c) další třetí strany, jako jsou poskytovatelé/vlastníci médií, veřejné webové stránky a webové stránky třetích stran, platformy sociálních médií, reklamní platformy, naši dodavatelé nebo společnosti naší skupiny (v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů označované jako „třetí strany“ nebo „dodavatelé“).

Proč shromažďujeme a užíváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom Vám mohli poskytovat ty nejlepší služby a vysoce kvalitní zákaznický servis. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat, užívat a zpřístupňovat zejména k těmto účelům:  

 1. ke zpracovávání Vašich plateb; 
 2. k tomu, abychom Vás informovali o stavu Vaší objednávky;  
 3. k tomu, abychom mohli vyřídit Vaše dotazy a žádosti a posuzovali a řešili veškeré reklamace, žádosti a stížnosti; 
 4. ke zpracovávání a zodpovídání Vašich dotazů nebo proto, abychom Vás mohli kontaktovat a zodpovědět Vaše dotazy a/nebo žádosti; 
 5. za účelem vývoje a zdokonalování našich služeb, způsobů komunikace a fungování našich webových stránek; 
 6. abychom Vám mohli sdělovat informace o službách, událostech a/nebo vzdělávacích materiálech, přičemž některé z nich mohou být propagačního charakteru;  
 7. spravování Vaší registrace a/nebo předplatného našeho informačního bulletinu nebo jiných komunikačních prostředků; 
 8. za účelem řízení našich každodenních obchodních potřeb souvisejících s Vaší účastí v našich soutěžích, loteriích nebo propagačních aktivitách nebo Vašich poptávkách, požadavcích či dotazech; 
 9. k ověřování totožnosti osob, které nás kontaktují telefonicky, pomocí elektronických prostředků nebo jinak; 
 10. za účelem školení a kontroly jakosti; 
 11.  za účelem porozumění a posouzení zájmů, přání a měnících se potřeb zákazníků, abychom mohli zdokonalovat své webové stránky, stávající služby a/nebo vyvíjet nové služby; 
 12.  za účelem poskytování personalizovaných sdělení a doporučování Vám jakožto zákazníkům;
 13.  zaslání pozvánky k účasti na projektech a výzkumných a klinických studiích, které by Vás mohli zajímat;
 14.  realizace marketingových průzkumů; 
 15.  automatického profilování, kdy náš systém například Vašemu profilu přidělí určitý počet bodů na základě automatického vyhodnocení Vašich aktivit, abychom mohli lépe pochopit Vaše preference a   chování; 
 16.  výběru zaměstnanců; 
 17.  zabezpečení poradny a kontaktních formulářů na našich webových stránkách. 

Vaše osobní údaje můžeme rovněž potřebovat k dodržení zákonných povinností nebo v rámci smluvního vztahu s Vámi.
Když budeme shromažďovat a užívat Vaše osobní údaje pro výše uvedené nebo jiné účely, budeme Vás o tom informovat předem nebo při shromažďování těchto údajů. 
V příslušných případech Vás požádáme o souhlas se zpracováváním osobních údajů. Dáte-li souhlas s tímto zpracováním, máte právo jej kdykoli odvolat.

Vaše práva
Když zpracováváme Vaše osobní údaje, máte k dispozici řadu práv, která můžete kdykoli uplatnit. Dále uvádíme přehled těchto práv společně s tím, co pro Vás znamenají. Svá práva můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde.   

Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu 
Máte právo získat kdykoli přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo aktualizaci. Chápeme důležitost tohoto práva, a pokud je chcete uplatnit, spojte se s námi prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde.  

Právo na přenositelnost údajů
Vaše osobní údaje jsou přenositelné. To znamená, že mohou být přemístěny, kopírovány nebo přenášeny elektronicky. Toto právo však platí pouze tehdy, když: 

 1. jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů; 
 2. osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy; 
 3. osobní údaje jsou zpracovávány automaticky. 

Pokud chcete vykonat své právo na přenositelnost údajů, spojte se s námi prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů 
Máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, jestliže:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro účely, pro něž jsme je shromáždili; nebo 
 2. zrušíte svůj dřívější souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste nám dali, a neexistuje žádný jiný právní důvod ke zpracovávání těchto osobních údajů; nebo 
 3. vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; nebo 
 4. vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zajištění oprávněných zájmů Správce (například ke zdokonalování uživatelských zážitků na webových stránkách);  
 5. osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem; nebo
 6. Vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem dodržení právních předpisů.

Pokud chcete vymazat své osobní údaje, které uchováváme, spojte se s námi prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů.
Jestliže osobní údaje, které shromažďujeme, již nejsou zapotřebí k žádnému účelu a my nejsme ze zákona povinni je uchovávat, uděláme vše, co budeme moci, abychom je vymazali, zničili nebo trvale anonymizovali.

Právo na omezení zpracovávání 
Máte právo omezit zpracování svých osobních údajů, jestliže:

 1. se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné; nebo 
 2. osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale namísto výmazu si přejete, abychom omezili jejich zpracovávání; nebo 
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili, ale vy tyto údaje požadujete k potvrzení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo  
 4. jste vznesli námitku proti zpracovávání svých osobních údajů a čekáte na ověření toho, zda vaše zájmy související s touto námitkou převažují nad oprávněnými zájmy ke zpracovávání Vašich osobních údajů. 

Pokud chcete omezit zpracovávání svých osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.  

Právo vznést námitku 
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Spojte se s námi prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu 
Máte právo podat přímo u dozorového orgánu stížnost ohledně našeho zpracovávání osobních údajů. Dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, viz www.uoou.cz.   

Jak chráníme Vaše osobní údaje
Chápeme význam zabezpečení Vašich osobních údajů a činíme vše, co je v našich silách, za účelem jejich ochrany před zneužitím, zásahy, ztrátou, neoprávněným přístupem, modifikací nebo zpřístupněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Máme například zavedeny kontroly přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery a osobní údaje šifrujeme.   

Sdílení Vašich osobních údajů
Při sdílení Vašich osobních údajů se spřízněnými společnostmi a jinými organizacemi zajišťujeme, abychom tak činili pouze s těmi organizacemi, které zabezpečují a chrání Vaše osobní údaje a dodržují příslušné právní předpisy na ochranu soukromí stejným nebo obdobným způsobem jako my.  
 Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jinak, než je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů Vaše údaje však sdílíme tehdy, když je to vyžadováno ze zákona a/nebo státními orgány.   

Vaše osobní údaje budou sdíleny k výše uvedeným účelům s těmito třetími osobami:

Kategorie třetích osob: Druh údajů: Účely:
Společnosti Všechny typy osobních údajů, které Správci zpracovávají Rozvíjení a zlepšování našich produktů, služeb a komunikace; interní audit; pochopení a posouzení zájmů, požadavků a potřeb zákazníků
 
Společnosti poskytující služby v oblasti marketingu, služeb a prodeje Osobní kontaktní údaje, sociální profily, registrační údaje Distribuce informačních bulletinů a pozvánek na akce, direct e-mailové aktivity, marketingové průzkumy, zasílání upozornění na spotřebitelské soutěže a jejich realizace (včetně vyhodnocení), zobrazování relevantní reklamy na platformách třetích stran
Společnosti poskytující hostingové/cloudové služby a jiné služby v IT podpoře a bezpečnosti Všechny typy osobních údajů, které Správci zpracovávají Pronájem prostoru pro účely uchovávání elektronických údajů, tvorba a provoz webových stránek, podpora IT
Poskytovatelé zdravotní péče a konzultanti v oblasti výživy Osobní kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu subjektu údajů, záznam komunikace Zajištění služby domácí péče, poskytování výživových doporučení a potravin pro zvláštní výživy dle doporučení, vyřízení a odpověď na požadovaný problém, specifikovaný v komunikaci s infolinkou
Lékárny Osobní kontaktní údaje, popř.  anonymizované  údaje 
 
Spotřebitelské soutěže, distribuce výher ve spotřebitelských soutěží
Cestovní agentury, ubytovací zařízení Osobní kontaktní údaje o zákaznících Realizace cest zákazníků a s tím potřebné zajištění dopravy a ubytování
Poskytovatelé služeb elektronických komunikací a poštovních a doručovacích služeb, poskytovatelé platebních služeb Osobní kontaktní údaje Poskytnutí služby v souvislosti s obchodní činností

Sdílení údajů na mezinárodní úrovni
Osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Jsou-li zpracovávány mimo EHP, Správce zajistí, aby bylo toto přeshraniční zpracovávání údajů chráněno patřičnými bezpečnostními opatřeními.   
K bezpečnostním opatřením, která používáme k ochraně přeshraničního zpracování údajů, patří: 

 1. vzorové smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Tyto standardní smluvní doložky poskytují dostatečné zabezpečení ke splnění požadavků na odpovídající zabezpečení stanovených v Evropském nařízení o ochraně osobních údajů; nebo 
 2. certifikace, které dokládají, že třetí osoby mimo EHP zpracovávají osobní údaje způsobem, který je v souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů. Tyto certifikace schvaluje buď Evropská komise, kompetentní dozorový orgán nebo příslušný národní akreditační orgán podle Evropského nařízení o ochraně osobních údajů.   

Automatické rozhodování a profilování
Co se týká některých služeb a výrobků, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje automatickými prostředky. To v zásadě znamená, že rozhodnutí jsou přijímána automaticky bez lidského zásahu. 
Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat za účelem profilování, abychom předvídali Vaše chování na našich webových stránkách nebo služby, které by Vás mohly zajímat. 
Pokud hodláme použít tyto metody, budeme Vás samozřejmě informovat a dáme Vám možnost vznést předem námitku proti takovému zpracování. Máte rovněž možnost se s námi spojit a získat další informace o tomto zpracování. 

Cookies a jiné technologie
Vaše osobní údaje můžeme rovněž shromažďovat prostřednictvím cookies a jiných technologií. To může nastat tehdy, když navštívíte naše webové stránky nebo webové stránky třetích osob, prohlédněte si naše internetové propagační materiály nebo použijete naše mobilní aplikace/mobilní aplikace třetích osob, přičemž se může jednat o tyto údaje: 

 1. informace o prohlížeči a operačním systému na Vašem zařízení; 
 2. IP adresu zařízení, které používáte; 
 3. naše webové stránky, které si prohlížíte; 
 4. odkazy, na které klikáte, když používáte naše služby. 

Další informace naleznete v našem Prohlášení o cookies zde.

Jak nás můžete kontaktovat
Máte-li dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde.

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena