O nás

Veřejný závazek k sexualitě a vztahům CSS Hrabyně

  1. Úvod
  2. O nás
  3. Veřejný závazek k sexualitě a vztahům CSS Hrabyně
  1. Považujeme sexualitu za podstatnou a cennou součást lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobnímu štěstí a naplnění. Každý člověk je sexuální bytost a má právo na prožití vlastní sexuality. Její projevy se liší podle možností, tužeb a potřeb každého jedince. Platí to bez výjimky i pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením.

  2. Uvědomujeme si nutnost zaujmout jednotný postoj k této problematice. Z tohoto důvodu byla přijatá vnitřní směrnice Protokol sexuality. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance. V organizaci je jmenován koordinátor sexuality, který je vyškolen v problematice sexuality lidí s tělesným a kombinovaným postižením. Do této funkce byla jmenována Darina Buriánová, DiS. Máme proškolených 15 pracovníků v rámci kurzu Sexualita 1.

  3. Za důležitou pokládáme oblast prevence a osvěty. Zaměstnanci jsou vedeni k dostatečné vnímavosti vůči signálům sexuálního zneužívání.

  4. Pomáháme uživatelům jejich sexualitu prožít způsobem, který si zvolí a který jim vyhovuje, pokud to není v rozporu se zájmy ostatních lidí. U uživatelů respektujeme dosaženou úroveň vývoje jejich sexuality. Všechny úrovně považujeme za rovnocenné. Klademe důraz na orientaci ve vztazích a vymezení hranic v chování.

Vzhledem k citlivosti tématu, které je stále pro mnohé tabu, deklarujeme svoji otevřenost a transparentnost. Jsme připraveni komukoli odpovědět na otázky týkající se řešení této problematiky v naší organizaci.

 

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena