O nás

Informace pro oznamovatele - whistleblowing

 1. Úvod
 2. O nás
 3. Informace pro oznamovatele - whistleblowing

Oznamovací systém povinného subjektu Centrum sociálních služeb Hrabyně

 

Tento oznamovací systém je určen pro oznamování o možném protiprávním jednání spadajícím do oblasti upravených v § 2 odst.1 zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů. Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle §  odst 3 písm a), b). h) nnebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému povinného subjektu mohou podat: 

 • zaměstnanci povinného subjektu (závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu - zaměstnanci v pracovním poměru nebo vykonávající práce na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti),
 • osoby vykonávající pro povinný subjekt dobrovolnickou činnost a
 • osoby vykonávající u povinného subjektu odbornou praxi nebo stáž.

Oznamovatelé, jejich okruh je stanoven v § 2 odst. 3, 4 zákona o ochraně oznamovatelů mohou podat oznámení rovněž prostřednictvím oznamovacího systému, který je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Příslušnou osobou určenou povinným subjektem je : JUDr. Milan Čichoň.

Příslušná osoba vykonává činnost, kterou jí svěřuje zákon o ochraně oznamovatelů. Plní zejména povinnosti v souvislosti s přijímáním a posuzováním důvodnosti přijatých oznámení, jejich vyřizováním a navrhováním nápravných opatření. Na příslušnou osobu se lze obracet a oznámení podávat prostřednictvím tohoto kontaktu: 

e-mailová adresa: oznamenihrabyne@gmail.com.

telefonní číslo: +420 605 917 489 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin).

 

Oznámení lze rovněž podat písemně na adresu : Centrum sociálních služeb Hrabyně

                                                                                       příslušná osoba

                                                                                       Hrabyně 202

                                                                                       747 67  Hrabyně 3

(v zájmu ochrany oznamovatele je nezbytné adresu doplnit slovy "příslušná osoba" a obálku zřetelně označit slovy "NEOTVÍRAT").

Náležitosti oznámení:

 • jméno, příjmení a datum narození oznamovatele;
 • kontaktní adresa a příp. další kontaktní údaje, na kleté lze oznamovateli zaslat vyrozumění o přijetí oznámení a výsledcích posouzení oznámení a kontaktní údaje, prostřednictvím kterých lze s oznamovatelem komunikovat pro případné doplnění oznámení (telefonní kontakt nebo e-mailová adresa);
 • druh práce nebo jiné odbodné činnosti, kterou oznamovatel pro povinný subjekt vykonává;
 • popis možného protiprávního jednání.

Z popisu musí být zřejmé: 

 • jaké oblasti podle §2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů se oznámení týká;
 • kdy a jak bylo porušení způsobeno;
 • proti komu oznámení směřuje (na jakém úseku k porušení došlo, příp. jaké osoby jsou za porušení zodpovědné);
 • následky porušení (vč. hrozících).

Oznámení lze podat pro jednání, které:

 • má znaky tretného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákona o ochraně oznamovatelů nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Dokumenty ke stažení
pdfSměrnice o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena