O nás

GDPR

  1. Úvod
  2. O nás
  3. GDPR

Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČ: 70630551, se sídlem: 747 67 Hrabyně 3/202,
zastoupené Mgr. Jarmilou Absolonovou, ředitelkou CSS Hrabyně, telefon: 553 607 800,
e-mail: info@csshrabyne.cz, webová stránka: www.csshrabyne.cz (dále jen „Správce“),
prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou Správcem považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Správce je ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže. 
Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Správcem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany Správce.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dne 1.8.2019 byl jmenován do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro CSS Hrabyně JUDr. Milan Čichoň.
Kontakt:
JUDr. Milan Čichoň
advokát ČAK 10149a
Kpt. Vajdy 3046/2
700 30 Ostrava - Zábřeh
Tel.: (+420) 605 917 489.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
CSS zpracovává osobní údaje a další informace týkající se uživatelů registrovaných sociálních služeb včetně zájemců o službu, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a dále smluvních partnerů.
Osobní údaje jsou zpracovány korektně, na základě legitimního účelu, zákonným způsobem a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění daného účelu.
CSS Hrabyně získává a zpracovává osobní údaje od subjektu údajů v následujícím rozsahu:

  • Osobní údaje běžné: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresa, datum narození, místo narození, národnost, telefonní číslo, e-mail, rodinný stav, číslo OP, státní příslušnost, počet dětí, bankovní spojení, č. účtu, 
  • Osobní údaje citlivé, resp. Zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): fotografie - biometrická data, zdravotní stav, účast v odborech, výpis z rejstříku trestů.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

CSS Hrabyně zpracovává osobní údaje v souladu se zákonnými důvody, a to zejména za účelem poskytování sociálních služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižením, poskytováním Odlehčovací služby a služby Sociální rehabilitace, z důvodu zajištění zdravotní péče, vedení personální a mzdové agendy, vymáhání pohledávek, ochrany majetku a osob, pro účetní a daňové účely, zajištění provozní činnosti, z důvodu osvětové činnosti a prezentování sociálních služeb na veřejnosti. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas se zpracováním osobních údajů těchto osob. 
Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak se jedná o zpracování osobních údajů, ke kterému Správce potřebuje souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Subjekt má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Zdroje osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Subjektu prostřednictvím formuláře „Žádosti o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně“, podepsáním Smlouvy o poskytnutí služeb sociální péče, podepsáním Souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo jiným písemným prohlášením. Dalším zdrojem osobních údajů jsou informace poskytnuté samotnými zaměstnanci a také zájemci o zaměstnání v CSS Hrabyně. Osobní údaje CSS Hrabyně rovněž získává přímo od obchodních partnerů, kteří je poskytují v souvislosti s plněním smluvního vztahu, a dále z veřejně přístupných rejstříků, (např. živnostenský rejstřík).

Subjekty zpracovávající osobní údaje
Vaše osobní údaje CSS Hrabyně obecně nepředává dalším správcům. Výjimkou jsou případy, kdy CSS Hrabyně bude povinno tyto údaje předat na základě zákona (zejména v oblasti sociálního zabezpečení, orgánům daňové správy, orgánům inspekce práce, soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí), a případy, kdy CSS Hrabyně bude tyto údaje pro dosažení výše uvedených účelů předávat státním orgánům či třetím osobám, (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním). 

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů
CSS Hrabyně bude osobní údaje zpracovávat a uchovávat v souvislosti s daným účelem po dobu danou Archivačním a skartačním řádem organizace dle platného zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, pokud tento souhlas Subjekt údajů neodvolá.Doba zpracování je dána především právními předpisy souvisejícími se zpracováním osobních údajů.

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) právo na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Právo na přístup k osobním údajům: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo požadovat vysvětlení: V případě, že máte podezření, že Správce zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Správci požadovat vysvětlení.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že nemáte zájem na výmaz, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.
CSS Hrabyně se snaží vycházet subjektům údajů při naplňování těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Na CSS Hrabyně je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID datové schránky 97k596p;
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese info@csshrabyne.cz; 
  • prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese CSS Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3;
  • nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese CSS Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3 v pracovní dny v době mezi 8.00 až 13.30 hod.

 

Dokumenty ke stažení
pdfInformace o zpracování osobních údajů v kamerovém systému.pdf

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena