O nás

Povinně zveřejňované informace

 1. Úvod
 2. O nás
 3. Povinně zveřejňované informace

 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Název: Centrum sociálních služeb Hrabyně; Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, IČ 70630551

Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 376/1, Praha

Důvod a způsob založení:   Zřizovací listina státní příspěvkové organizace „Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni“ byla vydána dne 1.12.2000. Změnou zřizovací listiny dochází od 1.1.2014 ke změně názvu organizace  na „Centrum sociálních služeb Hrabyně“.

Příspěvková organizace se zřizuje:

 •   za účelem poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 •   za účelem zajištění sociální a psychologické diagnostiky pro uživatele sociálních služeb;
 •   za účelem zajištění zdravotních služeb, poskytování služeb metodického pracoviště zřizovatele a plnění funkce akreditovaného pracoviště pro zajištění vzdělávání zájemcům.

Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, má CSS Hrabyně zaregistrovány tyto služby:

 •   domov pro osoby se zdravotním pojištěním
 •   odlehčovací služba
 •   sociální rehabilitace

 

Jiná činnost navazuje na hlavní činnost organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití kapacit, majetku a vybavení organizace, odbornosti jejích zaměstnanců, a to za předpokladu, že prostředky získané jinou činností organizace využije ke zkvalitňování své hlavní činnosti.

Organizační struktura: Jménem státní příspěvkové organizace činí právní úkony ředitelka nebo jí pověřený zástupce v plném rozsahu statutárního orgánu nebo písemně pověření zaměstnanci organizace v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem. Organizační struktura se skládá z úseků, oddělení a pracovních skupin.

Kontaktní spojení:

 • Centrum sociálních služeb Hrabyně

Hrabyně 202

747 67 Hrabyně 3

 • Ředitelka                                                   Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
 • Úřední hodiny:                                           pondělí – pátek;  8,00 – 13,30 hod.
 • Telefonní spojení:                                      553 607 800
 • Adresa internetové stránky:                      www.csshrabyne.cz
 • Adresa e-podatelny :                                 info(@)csshrabyne.cz
 • Datová schránka                                       ID 97k596p

 

Bankovní spojení:   ČNB Ostrava;   č. účtu  3732821/0710

IČ:  70630551

DIČ: CZ70630551

Dokumenty:

Žádosti o informace: Žádost o poskytnutí informace může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána:

 • písemně na adrese:        CSS Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3
 • osobně:                            v době od  8,00 – 13,30hod. – sekretariát, na stejné adrese
 • elektronicky:                     e-mail: info@csshrabyne.cz, nebo dat.schránka ID 97k596p

Příjem žádostí

 • Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podávat osobně nebo písemně na adresu organizace.
 • Žádost je podána a evidována dnem doručení na sekretariát CSS Hrabyně.  O postupu při poskytování informace bude pořízen záznam.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost dále musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště (u fyzické osoby) nebo název, identifikační číslo a sídlo (u právnické osoby).
 • Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, nebo je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo žádost je formulována příliš obecně, vyzve CSS žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil nebo upřesnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, CSS žádost odloží.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti CSS, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí CSS žadateli do 7 dnů od podání žádosti.
 • Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána, sdělí CSS žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji CSS poskytne.
 • CSS poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud ředitelka CSS Hrabyně žádosti třeba jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

 

Odvolání

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které ředitelka CSS Hrabyně předloží do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, tj. MPSV ČR. Nadřízený orgán (zřizovatel MPSV ČR) o odvolání rozhodne do 15 dnů od jeho předložení.

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Na postup při vyřizování žádosti o informaci může žadatel podat stížnost v souladu s § 16a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

Stížnost se podává písemně nebo ústně na sekretariátu CSS Hrabyně. O ústní stížnosti musí být sepsán písemný záznam.

Pokud CSS Hrabyně stížnosti zcela nevyhoví, předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu zřizovateli MPSV ČR ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy stížnosti obdržel.

 

Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které CSS Hrabyně předloží do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu zřizovateli  MPSV ČR.

Formuláře

 • Žádosti o poskytnutí sociální služby – viz webové stánky organizace.

Popisy postupů

Předpisy:

Základní právní předpisy, jimiž se CSS Hrabyně při své činnosti řídí, jsou:

 • zákon č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění
 • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením, v platném znění
 • zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
 • zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

 

Úhrady za poskytování informací:

Kopírování a tisk

 

 

včetně DPH

 • černobíle

A4 – jedna strana

3,00

 

A4 - oboustranně

4,00

        

A3 – jedna strana

6,00

 

A3 - oboustranně

8,00

 • barevně

A4 – jedna strana

10,00

 

A4 - oboustranně

15,00

 

A3 – jedna strana

20,00

 

A3 - oboustranně

30,00

Náklady na opatření technického nosiče dat

CD

30,00

 

DVD

40,00

poštovní poplatky

dle sazebníku poštovních

služeb

 

telefonní hovory

dle platných tarifů

 

osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informací 1 hod., pak za každou započatou hodinu

 

100,00

 

Licenční smlouvy:  nejsou

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Dokumenty ke stažení
pdfOrganizační řád + organizační schéma 2023.pdf
pdfPracovní řád 2023.pdf
pdfVýroční zpráva za rok 2022 - poskytování informací.pdf
pdfVýroční zpráva za rok 2021 - poskytování informací.pdf
pdfVýroční zpráva za rok 2020 - poskytování informací.pdf
pdfVýroční zpráva za rok 2019 - poskytování informací.pdf
pdfVýroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací.pdf
pdfVýroční zpráva za rok 2017 - poskytování informací.pdf
pdfVýroční zpráva za rok 2016 - poskytování informací.pdf
pdfVýroční zpráva za rok 2015 - poskytování informací.pdf
pdfŽádost o poskytnutí informace
pdfRozpočet.pdf

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2023 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena