Odlehčovací služba

Cíle služby

 • Zabezpečovat uživatelům komplexní zajištění základních potřeb, s důrazem na respektování soukromí a individualitu uživatele.
 • Prostřednictvím léčebně preventivní péče včetně rehabilitace, poradenství, psychosociálních a dalších služeb vytvářet podmínky pro plnohodnotný život, srovnatelný se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí.
 • Podporovat, vytvářet a udržovat vztahy uživatelů s vlastními rodinami a dalšími jim blízkými osobami, podpora v navazování přátelských mezilidských vztahů a podpora v prožívání samostatného života.
 • V maximální možné míře zachovat a podporovat soběstačnost v oblasti sebeobsluhy respektující práva uživatelů podílet se na plánování a průběhu služby, která je poskytována.
 • Právo vyjadřovat své pocity, potřeby, přání, touhy a stížnosti a také právo službu odmítnout. Podpora změny myšlení uživatelů ve smyslu možné sebeobsluhy směrem k vlastnímu rozhodování o své osobě a plná odpovědnost za důsledky svého jednání.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na rekreačních akcích a zapojování do zájmových činností a kroužků.
 • Možnost rozvíjet osobnost uživatelů při pracovních činnostech, zájmových a terapeutických aktivitách (oddělení aktivizace, muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie).
 • Permanentní tendencí v práci zaměstnanců CSS je hledání nových cest k udržování, v individuálních případech i ke zvyšování, úrovně pohybových, rozumových, komunikačních i praktických schopností a dovedností uživatelů a zlepšování kvality jejich života.
 • Organizace zájmové činnosti, sportovního, kulturního a společenského vyžití, rekreace prostřednictvím interních i externích nabídek.
 • Poskytnutím odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením umožňuje pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

KRÁTKODOBÉ CÍLE

 • Individuální plánování uživatelů.
 • Rozvojový plán CSS Hrabyně.
 • Přehodnotit systém přijímání nových uživatelů.
 • Zvýšení kompetencí zaměstnanců účastí na vzdělávacích programech, seminářích, workshopech a supervizích.

DLOUHODOBÉ CÍLE – zajistit kvalitní poskytování sociálních služeb v CSS Hrabyně prostřednictvím:

 • Poskytování služeb na základě individuálních potřeb uživatelů sociálních služeb (dále jen uživatelů).
 • Zlepšení týmové spolupráce všech zaměstnanců CSS, prosazení změny v myšlení a chování směrem k vytváření rovnocenného, partnerského vztahu mezi zaměstnanci a uživateli sociálních služeb.
 • Zdokonalení systému řízení organizace, rozdělení kompetencí a pravomocí mezi jednotlivé zaměstnance s jasným popisem pracovních povinností a aktivit k zajištění zpětné vazby.
 • Zajištění podmínek pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů.

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena