Odlehčovací služba

Ceník

Výše úhrady za odlehčovací služby v Centru sociálních služeb Hrabyně platné od     1. ledna 2024

Úhrada za odlehčovací službu je hrazena formou zálohy. Výše úhrady za odebrané služby (ubytování, stravování a péči) bude vyúčtována na základě skutečně odebraných služeb dle platných ceníků.

A. VÝPOČET VÝŠE ZÁLOHY

Ubytování

Strava

Péče

280Kč za 1 den.

Podle počtu nasmlouvaných jídel – 234 Kč za 1 den.

 

Výše zálohy za péči je odvozena od výše přiznaného příspěvku na péči, a to v jeho poměrné výši dle počtu nasmlouvaných dní.

Úhrada částky za stravu je stanovena pro výběr stravy v nejvyšší cenové kombinaci. V případě volby kombinace stravy v nižší cenové variantě, bude přeplatek stravy uživateli navrácen v následujícím vyučtování. Pokud si uživatel podle svého rozhodnutí nebo na doporučení lékaře zvolí stravu v jiné cenové kalkulaci , je povinen rozdíl mezi spotřebovanou částkou za stravování a výši stanoveného předpisu uhradit po řádném měsíčním vyučtování následující kalendářní měsíc v pokladně poskytovatele. Na zaplacení výše rozdílu je uživatel písemně vyzván pokladní poskytovatele.

B. VÝPOČET VÝŠE ÚHRADY ZA ODEBRANÉ SLUŽBY

Ubytování

Strava

Péče

280 Kč za 1 den podle skutečného počtu dní ubytování.

Podle skutečného počtu odebraných jídel.

 

Dle Ceníku úhrady za úkony odlehčovací služby.

C. VYÚČTOVÁNÍ
Uživatel se zavazuje a je povinen uhradit zálohovou platbu do jednoho týdne od nástupu do zařízení, a to ve výši 15.000, - Kč.  Zálohová platba zahrnuje úhradu za ubytování, stravu a úkony péče.

Rezervační poplatek ve výši 2.000,- Kč, který uživatel uhradil při rezervaci odlehčovacího pobytu, bude použit jako platba na úhradu za ubytování, stravu a úkony péče.

Písemné vyúčtování úhrady za odebrané služby obdrží uživatel osobně nebo elektronicky, a to 10. pracovní den v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za který poskytovatel vyúčtování předkládá. Uživatel je povinen na základě předloženého dokladu uhradit zbývající část platby za odlehčovací službu nejpozději do 15 dnů.
 

CENÍK ÚHRADY ZA ÚKONY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Úkony

Výše úhrady max. do:

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

145 Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

145 Kč/hod.

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

145 Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

145 Kč/hod.

pomoc při úkonech osobní hygieny

145 Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

145 Kč/hod.

pomoc při použití WC

145 Kč/hod.

doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

                 145 Kč/hod.
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

145 Kč/hod.

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

                 145 Kč/hod.

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

145 Kč/hod.

pomoc při vyřizování běžných záležitostí

145 Kč/hod.

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

145 Kč/hod.

Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Skutečně odebrané úkony péče v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně se poskytují za úhradu 145,-- Kč za hodinu a v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně se poskytují za úhradu 135,-- Kč za hodinu.

Používáme elektronickou spisovou sužbu TESS Online TESS Online

© 2016-2024 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena