Odlehčovací služba

Ceník

Úhrada za odlehčovací službu je hrazena formou zálohy. Výše úhrady za odebrané služby (ubytování, stravování a péči) bude vyúčtována na základě skutečně odebraných služeb dle platných ceníků.

Výpočet výše zálohy

Ubytování

Strava

Péče

209 Kč za 1 den.

Podle počtu nasmlouvaných jídel – 192 Kč za 1 den.

 

Výše zálohy za péči je odvozena od výše přiznaného příspěvku na péči, a to v jeho poměrné výši dle počtu nasmlouvaných dní.

 

Výpočet výše úhrady za odebrané služby

Ubytování

Strava

Péče

209 Kč za 1 den podle skutečného počtu dní ubytování.

Podle skutečného počtu odebraných jídel.

 

Dle Ceníku úhrady za úkony odlehčovací služby.

VYÚČTOVÁNÍ
Uživatel se zavazuje a je povinen uhradit zálohovou platbu do jednoho týdne od nástupu do zařízení, a to ve výši 15.000, - Kč.  Zálohová platba zahrnuje úhradu za ubytování, stravu a úkony péče.
Písemné vyúčtování úhrady za odebrané služby obdrží uživatel osobně nebo elektronicky, a to 10. pracovní den v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za který poskytovatel vyúčtování předkládá. Uživatel je povinen na základě předloženého dokladu uhradit zbývající část platby za odlehčovací službu nejpozději do 15 dnů.
Úhradu za odlehčovací pobyt v CSS Hrabyně lze provádět těmito způsoby:
a)     převodem z účtu na účet CSS Hrabyně – číslo účtu: 3732821/0710, VS = rodné číslo uživatele, nebo
b)     hotovostní úhradou na pokladně CSS Hrabyně v době pokladních hodin.
 

CENÍK ÚHRADY ZA ÚKONY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Úkony

Výše úhrady max. do:

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135 Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

135 Kč/hod.

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

135 Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135 Kč/hod.

pomoc při úkonech osobní hygieny

135 Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

135 Kč/hod.

pomoc při použití WC

135 Kč/hod.

doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci

 

a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

135 Kč/hod.

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora

 

při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

135 Kč/hod.

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních

 

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

135 Kč/hod.

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

135 Kč/hod.

pomoc při vyřizování běžných záležitostí

135 Kč/hod.

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

135 Kč/hod.

Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

© 2016-2022 Centrum Sociálních Služeb Hrabyně, Všechna práva vyhrazena