Cílem služby je dočasné poskytnutí pobytové odlehčovací služby (tj. dočasné zajištění péče o osobu s tělesným postižením) osobám, které celodenně pečují o člověka s tělesným postižením. Tímto umožňujeme trvale pomáhajícím či pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo prostor k zajištění osob. potřeb.

Službu je možné poskytnout opakovaně.

Kapacita poskytovaných odlehčovacích služeb je 4 místa.

Cílová skupina

Komu jsou služby určeny:

- dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti.

- senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti.

Zájemce o odlehčovací službu má možnost naše zařízení navštívit. Schůzku si sjedná se zaměstnancem oddělení sociálních služeb, který zájemci poskytne osobně či písemně základní informace o službách poskytovaných v zařízení.

Žadatel o odlehčovací službu zašle na adresu poskytovatele ( Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3) nebo osobně doručí písemnou Žádost o přijetí do Centra sociálních služeb  Hrabyně.

Žádost musí obsahovat tyto přílohy: 

 • vyjádření lékaře, 
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud žadatel pobírá. 

V den podání Žádosti je zahájeno řízení na projednávání Žádostí.  Podle možností vykonává sociální pracovník u žadatelů o službu sociální šetření v místě současného pobytu, kde projednává se žadatelem jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby v našem zařízení. 

K Žádosti se jako poradní orgán ředitele CSS Hrabyně vyjadřuje Komise pro přijímání a stěhování obyvatel (tj.všeobecný praktický lékař pro dospělé, psychiatr a psycholog CSS Hrabyně, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro sociálně zdravotní péči, náměstek pro sociální služby).

Na základě vyjádření komise a zjištění, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí, je rozhodnutím ředitele písemně informován a je-li volná kapacita, je ihned přijat. 

V případě nedostatečné kapacity je žadatel zařazen do Seznamu žadatelů, o čemž je písemně informován. 

Pokud nesplňuje podmínky pro přijetí do CSS Hrabyně, je o tomto písemně informován a zařazen do Evidence vyřazených žádostí. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti v těchto případech:

 • Zařízení neposkytuje odlehčovací službu, kterou žadatel potřebuje. 
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby. 

Zdravotní stav žadatele vylučuje jeho přijetí do zařízení z těchto důvodů: 

 • výrazné smyslové postižení (úplná nebo téměř úplná ztráta zraku, sluchu)
 • mentální postižení,
 • závislost na alkoholu a jiných návykových látkách;
 • závislost na výherních automatech,
 • psychická porucha, která předpokládá narušování soužití s ostatními (dezorientace při samostatném pohybu, sebevražedné sklony),
 • zdravotní stav vyžadující 24 hodinovou zdravotní péči (osoby s tracheostomií,s apnoickými pauzami), s potřebným řízeným dýcháním, s potřebou nitrožilní výživy),
 • terminální stádium onemocnění.

Realizace sociálních služeb

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovnice v sociálních službách na 3 stanicích. Každá stanice má 2 oddělení, které vede vedoucí oddělení.

Pracovnice sociálních služeb poskytují přímou obslužnou péči 24 hodin denně. Poskytují pomoc nebo podporu při hygieně (koupání, mytí), oblékání, krmení, ukládání do postele, vysazování do vozíku, polohování, výměně inkontinentních pomůcek a plnění individuálních potřeb podle osobního plánu.

Ve spolupráci s uživatelem je vypracován individuální plán ošetřovatelské péče, na jehož základě je péče poskytována. Úsek sociálně zdravotní péče spolupracuje se zdravotním oddělením, oddělením sociálních služeb, oddělením rehabilitace.

Cílem ošetřovatelské péče je uživatelé motivovat, podporovat a napomáhat v samostatnosti.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní oddělení poskytuje klientům zdravotní péči v rozsahu středně zdravotnického personálu. Na zdravotním oddělení pracuje deset zdravotních sester v nepřetržitém provoze. Jejich úkolem je zajistit základní sesterskou péči, popř. komplexní zdravotní péči ve spolupráci s tzv. univerzální ambulancí. Zde poskytuje svou péči praktický lékař pro dospělé, stomatolog, neurolog a rehabilitační lékař, internista a diabetolog, psychiatr, psycholog, chirurg a mammolog, kožní lékař, ortoped – protetik, radiodiagnostik, gynekolog, oční lékař a optik, alergolog a logoped, kteří se v průběhu týdne střídají. Sestry posuzují a sledují zdravotní stav klienta, zajišťují podávání léků, aplikace injekcí, kapek, mastí, zajišťují odborná vyšetření. Sesterskou péči poskytují vždy na doporučení lékaře. Veškerou pracovní činnost dokumentují písemně i v elektronické podobě, což napomáhá ke zkvalitnění komunikace mezi ošetřujícím personálem, zdravotníky a lékaři.

REHABILITACE

Léčebná rehabilitace v CSS Hrabyně má atypický charakter vzhledem k tomu, že ústav se stal obyvatelům jejich domovem. Rehabilitace není povinná, nicméně zkvalitňuje jejich život a otevírá další možnosti využití volného času a upevnění fyzické kondice. Tělocvična na osmém podlaží přístavby umožňuje skloubení individuálních a skupinových cvičení. Je vybavena výškově nastavitelnými cvičebními stoly, vertikalizačními stoly, třemi přístroji k procvičování horních a dolních končetin a jinými potřebnými pomůckami. Pro usnadnění přesunů z vozíku na cvičební stoly a opačně slouží stropní pojízdná dráha (zvedák) vybudovaná v roce 2000. Kromě cvičení vedou rehabilitační pracovnice pravidelné tréninky se zdatnějšími obyvateli „sportovci“, kteří pak velmi dobře reprezentují ústav na různých sportovních akcích v celé republice. Každoroční organizace Sportovních her tělesně postižených za účasti i přespolních sportovců dává obyvatelům možnost prezentovat své úsilí a pokroky. V letních měsících je možné cvičení částečně realizovat i na otevřené terase ve stejném podlaží. V rámci zájmových činností má obyvatel možnost na základě svého svobodného rozhodnutí využívat ergoterapii. Jedná se o trénink nejzákladnějších pracovních dovedností a schopností - práce s textilem a přízí, práce se dřevem, práce s přírodninami (hrách, fazole, rýže), pletení košíků, keramická dílna, malba na sklo a další výtvarné techniky, vaření.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Oddělení sociálních služeb poskytuje dlouhodobou individuální, intenzivní a komplexní podpora obyvatele založenou na důvěrném vztahu s konkrétním sociálním pracovníkem. Služba je určena všem obyvatelům a jejich rodinným příslušníkům. Obyvatelům je poskytována pomoc při vyhledávání a zprostředkování potřebné služby v CSS Hrabyně nebo v navazujících zařízeních a propojení jednotlivých služeb. Samozřejmostí je podpora při zvládání běžných činností, navazování, udržování a rozvíjení vztahu s obyvatelem a jeho okolím; nacvičování konkrétních činností s cílem dosáhnout větší samostatnosti. Cílem služeb sociálních pracovníků je pomáhat lidem s tělesným postižením zlepšit kvalitu jejich života a sociálního fungování. Sociálním fungováním rozumíme schopnost obyvatelů provádět úkoly denního života a vstupovat do vztahů s jinými lidmi způsobem, který uspokojuje samotného obyvatele i osoby, s nimiž je v kontaktu. Jde jak o uspokojování základních potřeb, tak i potřeb, na kterých závisí uplatnění uživatele ve společnosti.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.