Cílem služby je dočasné poskytnutí pobytové odlehčovací služby (tj. dočasné zajištění péče o osobu s tělesným postižením) osobám, které celodenně pečují o člověka s tělesným postižením. Tímto umožňujeme trvale pomáhajícím či pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo prostor k zajištění osob. potřeb.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Kapacita poskytovaných odlehčovacích služeb je 4 místa.

Zájemce o odlehčovací službu má možnost zařízení navštívit. Schůzku si sjedná se zaměstnancem oddělení sociálních služeb, který zájemci poskytne osobně či písemně základní informace o službách poskytovaných v zařízení.

Žadatel o odlehčovací službu zašle buď elektronicky na adresu: info@csshrabyne.cz nebo na adresu: Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, nebo osobně doručí písemnou Žádost o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně.

Službu je možné poskytnout opakovaně.

Komu jsou služby určeny:

- dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti.

- senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti.

 

Po podání žádosti dle možností vykonává sociální pracovník u žadatelů o službu sociální šetření v místě pobytu žadatele, kde projednávají požadavky žadatele na službu, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat.

K Žádosti se vyjadřuje Komise pro přijímání a stěhování obyvatel a na základě vyjádření komise a zjištění, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí, je rozhodnutím ředitelky písemně informován a je-li volná kapacita může si rezervovat termín odlehčovací služby dle jeho přání.

Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro přijetí do CSS Hrabyně, je o tomto také písemně informován.  

Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti v těchto případech:

  • Zařízení neposkytuje odlehčovací službu, kterou žadatel potřebuje. 
  • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby. 

 

Zdravotní stav žadatele vylučuje jeho přijetí do zařízení z těchto důvodů: 

  • výrazné smyslové postižení (úplná nebo téměř úplná ztráta zraku, sluchu)
  • mentální postižení,
  • závislost na alkoholu a jiných návykových látkách;
  • závislost na výherních automatech,
  • psychická porucha, která předpokládá narušování soužití s ostatními,
  • zdravotní stav vyžadující 24 hodinovou zdravotní péči
  • terminální stádium onemocnění.

 

REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Pracovnice sociálních služeb poskytují přímou obslužnou péči 24 hodin denně. Poskytují pomoc nebo podporu při hygieně a plnění individuálních potřeb podle osobního plánu. Ve spolupráci s uživatelem je vypracován individuální plán ošetřovatelské péče, na jehož základě je péče poskytována. Cílem ošetřovatelské péče je uživatelé motivovat, podporovat a napomáhat v samostatnosti.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní oddělení poskytuje klientům zdravotní péči v rozsahu základní sesterské péče, popř. komplexní zdravotní péči ve spolupráci s tzv. univerzální ambulancí. Sestry během pobytu posuzují a sledují zdravotní stav klienta, zajišťují podávání léků, aplikace injekcí, kapek, mastí, zajišťují odborná vyšetření.

REHABILITACE

Tělocvična na osmém podlaží přístavby umožňuje skloubení individuálních a skupinových cvičení. Je vybavena výškově nastavitelnými cvičebními stoly, vertikalizačními stoly, třemi přístroji k procvičování horních a dolních končetin a jinými potřebnými pomůckami.

K využití rehabilitace při poskytování odlehčovací služby je vhodné nastoupit s doporučením rehabilitace od odborného lékaře (rehabilitační lékař, neurolog, ortoped) nebo i praktického lékaře.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální pracovníci centra poskytují dlouhodobou individuální, intenzivní a komplexní podporu uživateli služby založenou na důvěrném vztahu s konkrétním sociálním pracovníkem. Služba je určena všem uživatelům a jejich rodinným příslušníkům. Samozřejmostí je podpora při zvládání běžných činností, navazování, udržování a rozvíjení vztahu s obyvatelem a jeho okolím; nacvičování konkrétních činností s cílem dosáhnout větší samostatnosti. Cílem celé služby je pomáhat lidem s tělesným postižením zlepšit kvalitu jejich života a sociálního fungování.

V rámci zájmových činností má uživatel služby možnost využívat nabídky aktivizačního oddělení, kde je možné pracovat s textilem a přízí, pracovat se dřevem, plést košíky, vyzkoušet si keramickou dílnu, malovat na sklo či třeba zkusit vařit. Nově mají uživatelé možnost využít „Solnou jeskyni“ a „Filmovou místnost“.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.