Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kapacita poskytované sociální služby je 171 míst.

Zájemce o sociální službu má možnost zařízení navštívit. Schůzku si sjedná se zaměstnancem oddělení sociálních služeb, který zájemci poskytne osobně či písemně základní informace o službách poskytovaných v zařízení.

Hlavním cílem služby je v maximální možné míře podporovat uživatele k samostatnosti, k soběstačnosti, k rozvíjení vlastních schopností a dovedností při sebeobsluze.

Žadatel o sociální službu zašle buď elektronicky na adresu: info@csshrabyne.cz nebo na adresu: Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, nebo osobně doručí písemnou Žádost o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně.

Komu jsou služby určeny:

-  dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni středně těžké, těžké a úplné závislosti.

-  senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti.

-  dospělé osoby s tělesným postižením a senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti, které se náhle ocitly v sociální tísni z důvodu ztráty pečovatele.

 

Po podání žádosti dle možností vykonává sociální pracovník u žadatelů o službu sociální šetření v místě pobytu žadatele, kde projednávají požadavky žadatele na službu, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat.

K Žádosti se vyjadřuje Komise pro přijímání a stěhování obyvatel a na základě vyjádření komise a zjištění, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí, je rozhodnutím ředitelky písemně informován a je-li volná kapacita může se se sociálním pracovníkem domluvit na přijetí dle jeho přání.

Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro přijetí do CSS Hrabyně, je o tomto také písemně informován.  

Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti v těchto případech:

  • Zařízení neposkytuje odlehčovací službu, kterou žadatel potřebuje. 
  • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby. 

 

Zdravotní stav žadatele vylučuje jeho přijetí do zařízení z těchto důvodů: 

  • výrazné smyslové postižení (úplná nebo téměř úplná ztráta zraku, sluchu)
  • mentální postižení,
  • závislost na alkoholu a jiných návykových látkách;
  • závislost na výherních automatech,
  • psychická porucha, která předpokládá narušování soužití s ostatními,
  • zdravotní stav vyžadující 24 hodinovou zdravotní péči
  • terminální stádium onemocnění.

 

REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Pracovnice sociálních služeb poskytují přímou obslužnou péči 24 hodin denně. Poskytují pomoc nebo podporu při hygieně a plnění individuálních potřeb podle osobního plánu. Ve spolupráci s uživatelem je vypracován individuální plán ošetřovatelské péče, na jehož základě je péče poskytována. Cílem ošetřovatelské péče je uživatelé motivovat, podporovat a napomáhat v samostatnosti.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní oddělení poskytuje klientům zdravotní péči v rozsahu základní sesterské péče, popř. komplexní zdravotní péči ve spolupráci s tzv. univerzální ambulancí. Sestry během pobytu posuzují a sledují zdravotní stav klienta, zajišťují podávání léků, aplikace injekcí, kapek, mastí, zajišťují odborná vyšetření.

REHABILITACE

Tělocvična na osmém podlaží přístavby umožňuje skloubení individuálních a skupinových cvičení. Je vybavena výškově nastavitelnými cvičebními stoly, vertikalizačními stoly, třemi přístroji k procvičování horních a dolních končetin a jinými potřebnými pomůckami.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální pracovníci centra poskytují dlouhodobou individuální, intenzivní a komplexní podporu uživateli služby založenou na důvěrném vztahu s konkrétním sociálním pracovníkem. Služba je určena všem uživatelům a jejich rodinným příslušníkům. Samozřejmostí je podpora při zvládání běžných činností, navazování, udržování a rozvíjení vztahu s obyvatelem a jeho okolím; nacvičování konkrétních činností s cílem dosáhnout větší samostatnosti. Cílem celé služby je pomáhat lidem s tělesným postižením zlepšit kvalitu jejich života a sociálního fungování.

V rámci zájmových činností má uživatel služby možnost využívat nabídky aktivizačního oddělení, kde je možné pracovat s textilem a přízí, pracovat se dřevem, plést košíky, vyzkoušet si keramickou dílnu, malovat na sklo či třeba zkusit vařit. Nově mají uživatelé možnost využít „Solnou jeskyni“ a „Filmovou místnost“.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.