Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Hlavním cílem služby je v maximální možné míře podporovat uživatele k samostatnosti, k soběstačnosti, k rozvíjení vlastních schopností a dovedností při sebeobsluze.

Kapacita poskytované sociální služby je 171 míst.

Cílová skupina

Komu jsou služby určeny:

-  dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni středně těžké, těžké a úplné závislosti.

-  senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti.

-  dospělé osoby s tělesným postižením a senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti, které se náhle ocitly v sociální tísni z důvodu ztráty pečovatele.

Zájemce o sociální službu má možnost naše zařízení navštívit. Schůzku si sjedná se zaměstnancem oddělení sociálních služeb, který zájemci poskytne osobně či písemně základní informace o službách poskytovaných v zařízení. Žadatel o sociální službu zašle na adresu poskytovatele (Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3 ( nebo osobně doručí písemnou Žádost o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně. 

Žádost musí obsahovat tyto přílohy:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce,
 • výsledek vyšetření na bacilonosičství a TBC (RTG vyšetření),
 • psychologické vyšetření nebo psychiatrické vyšetření,
 • kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud je žadatel příjemcem tohoto příspěvku
 • kopii Rozsudku okresního soudu o změně způsobilosti k právním úkonům a kopii Usnesení o ustanovení opatrovníka, (Rozhodnutí o omezení svéprávnosti) pokud má žadatel ustanoveného opatrovníka

 

V den podání Žádosti je zahájeno řízení na projednávání Žádostí. 
Podle možností vykonává sociální pracovník u žadatelů o službu sociální šetření v místě současného pobytu, kde projednává se žadatelem jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby v našem zařízení.

K Žádosti se jako poradní orgán ředitele CSS vyjadřuje Komise pro přijímání a stěhování obyvatel (tj. všeobecný praktický lékař pro dospělé,psychiatr a psycholog CSS, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro sociálně zdravotní péči, náměstek pro sociální služby). 

Na základě vyjádření komise a zjištění, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí, je rozhodnutím ředitele písemně informován a je-li volná kapacita, je ihned přijat. 

V případě nedostatečné kapacity je žadatel zařazen do Seznamu žadatelů, o čemž je písemně informován. 

Pokud nesplňuje podmínky pro přijetí do CSS, je o tomto písemně informován a zařazen do Evidence vyřazených žádostí.

Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti v těchto případech: 

Zařízení neposkytuje sociální službu, kterou žadatel potřebuje. 

Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby. 

Zdravotní stav žadatele vylučuje jeho přijetí do zařízení z těchto důvodů: 

 • výrazné smyslové postižení (úplná nebo téměř úplná ztráta zraku, sluchu),
 • mentální postižení,
 • závislost na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • závislost na výherních automatech,
 • psychická porucha, která předpokládá narušení soužití s ostatními (dezorientace při samostaném pohybu,sebevražedné sklony),
 • zdravotní stav vyžadující 24 hodinovou zdravotní péči (osoby s tracheostomií,s apnoickými pauzami), s potřebným řízeným dýcháním, s potřebou nitrožilní výživy),
 • terminální stádium onemocnění.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.