Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín se nachází na ulici Dlouhoveské čp. 17

Posláním služby sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín je podporovat dospělé osoby starší 18 let s tělesným postižením v jejich osobním rozvoji, naučit je trvale žít se svým zdravotním omezením. S podporou služby sociální rehabilitace se uživatelé naučí překonávat některé nepříznivé dopady a omezení a snížit rizika sociálního vyloučení. Sociální rehabilitace usiluje o vytvoření otevřeného a bezpečného prostředí, ve kterém mohou uživatelé na základě svých individuálních potřeb, možností, dovedností a schopností dosahovat nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti.

V průběhu poskytování služby bude kladen důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z uživatelů.

Komu jsou služby určeny:

 • Dospělé osoby s tělesným postižením a senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké nebo středně těžké závislosti.

Služby v CSRS Hlučín jsou určeny výlučně osobám s tělesným postižením po nejrůznějších úrazech a nemocech s trvalými nebo přetrvávajícími zdravotními následky a osoby s vrozeným tělesným postižením, nikoliv osobám, jejichž tělesné postižení je kombinováno s dalším typem postižení.

Věková struktura cílové skupiny:

Mladí dospělí (18 – 26 let)

Dospělí (27 – 64 let)

Mladší senioři (65 – 80 let)

Zájemcům, kteří nejsou cílovou skupinu CSS Hrabyně – sociální rehabilitace - je poskytnuto základní sociální poradenství.

KAPACITA – 8 uživatelů

Zájemce o sociální službu má možnost naše zařízení navštívit. Schůzku si sjedná se zaměstnancem oddělení sociálních služeb, který zájemci poskytne osobně či písemně základní informace o službách poskytovaných v zařízení. Žadatel o sociální službu zašle na adresu poskytovatele (Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3 ( nebo osobně doručí písemnou Žádost o přijetí do Centra sociálně rehabilitačních služeb Hlučín. 

Žádost musí obsahovat tyto přílohy:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce,
 • výsledek vyšetření na bacilonosičství a TBC (RTG vyšetření),
 • psychologické vyšetření nebo psychiatrické vyšetření,
 • kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud je žadatel příjemcem tohoto příspěvku
 • kopii Rozsudku okresního soudu o změně způsobilosti k právním úkonům a kopii Usnesení o ustanovení opatrovníka, (Rozhodnutí o omezení svéprávnosti) pokud má žadatel ustanoveného opatrovníka

V den podání Žádosti je zahájeno řízení na projednávání Žádostí.  Podle možností vykonává sociální pracovník u žadatelů o službu sociální šetření v místě současného pobytu, kde projednává se žadatelem jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby v našem zařízení.

K Žádosti se jako poradní orgán ředitele CSS vyjadřuje Komise pro přijímání a stěhování obyvatel (tj. všeobecný praktický lékař pro dospělé, psychiatr a psycholog CSS, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro sociálně zdravotní péči, náměstek pro sociální služby).  Na základě vyjádření komise a zjištění, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí, je rozhodnutím ředitele písemně informován a je-li volná kapacita, je ihned přijat.  V případě nedostatečné kapacity je žadatel zařazen do Seznamu žadatelů, o čemž je písemně informován.  Pokud nesplňuje podmínky pro přijetí do Centra sociálně rehabilitačních služeb Hlučín, je o tomto písemně informován a zařazen do Evidence vyřazených žádostí. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti v těchto případech: 

Zařízení neposkytuje sociální službu, kterou žadatel potřebuje. 

Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.

Zdravotní stav žadatele vylučuje jeho přijetí do zařízení z těchto důvodů: 

 • výrazné smyslové postižení (úplná nebo téměř úplná ztráta zraku, sluchu),
 • mentální postižení,
 • závislost na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • závislost na výherních automatech,
 • psychická porucha, která předpokládá narušení soužití s ostatními (dezorientace při samostatném pohybu, sebevražedné sklony),
 • zdravotní stav vyžadující 24 hodinovou zdravotní péči (osoby s tracheostomií,s apnoickými pauzami), s potřebným řízeným dýcháním, s potřebou nitrožilní výživy),
 • terminální stádium onemocnění

CÍLE SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Cílem služby je rozvoj schopností uživatelů se zdravotním postižením pro jejich pozdější samostatný život, a to buď ve vlastním bezbariérovém domě/bytě, rodině nebo jiném vhodném zařízení, které bude dosaženou samostatnost akceptovat a nadále podporovat.

Cíle:

Cíle:

 • obnovení, zlepšení či posilování získaných návyků a dovedností uživatelů, 
 • podpora a rozvoj specifických schopnosti a dovednosti uživatelů pro svou nezávislost a samostatnost.
 • podpora a pomoc ve zlepšení schopností, které osoba (uživatel) potřebuje pro zvládání běžných denních činností, pracovních činností a aktivit volného času,
 • napomáhat k plnému zapojení uživatelů do aktivit sociálního prostředí a komunity,
 • posilování uživatelů v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci jejich každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí),
 • s důrazem na dodržování lidských práv zabezpečovat prostřednictvím individualizované sociální služby uživatelům podporu a pomoc při naplňování životních potřeb s  ohledem na jejich soukromí a bezpečí.
 • uživatelům poskytovat službu v takové rozsahu, který klade důraz na zvyšování míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů se zohledněním jejich individuálních potřeb a požadavků.
 • zajišťovat podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů.

Dílčími cíly služby jsou:

 • nalezení vlastního vhodného bydlení,
 • navázání kvalitních vztahů se společenským prostředím,
 • osvojení a trénink sociálních dovedností a převzetí odpovědnosti za vlastní osobu,
 • zvládnutí chodu domácnosti,
 • nalezení vhodného zaměstnání a motivace k jeho udržení,
 • orientace v sociálním systému a uplatnění svých práv,
 • plánování osobních cílů a důslednost při jejich naplňování,
 • schopnost nahlížet a měnit navyklé negativní způsoby jednání, aktivní práce na sobě a porozumění sobě samému,
 • získání sebedůvěry podložené vlastními schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi.

Aktivní příprava uživatelů na budoucí samostatný život bude zahrnovat:

 • Nácvik činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele pro samostatný život.
 • Maximální rozvoj specifických schopností a dovedností uživatelů posilováním běžných každodenních návyků.
 • Provádění nácviků úkonů v běžném životě člověka, které jsou pro samostatný život nezbytné.

Sociální rehabilitace zahrnuje souhrn činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v samostatném životě. Dalšími potřebami uživatelů se tak stanou získaní zaměstnání (příjmu), možnost vhodného bydlení, atp.

Na předem domluvených schůzkách bude poskytováno základní sociální poradenství a

podpora v oblasti hledání bydlení, zaměstnání, případně vzdělání v jiné oblasti dle individuálních potřeb (např. využití volného času):

v oblasti práce:

 • ujasnění představy o vhodném pracovním uplatnění,
 • naučit se sestavit žádost a životopis,
 • zorientovat se na pracovním trhu a v nabídce volných pracovních míst,
 • pomoc s oslovením zaměstnavatele nebo institucí, doprovody (na úřady a jiné instituce),
 • základní zorientování v pracovněprávních záležitostech, pracovní asistenci (nácvik pracovních dovedností, orientace a komunikace na pracovišti).

v oblasti bydlení:

 • spolupráce při nalezení vhodného typu bydlení,
 • pomoc pří vyplnění žádosti, jednání s úřady a institucemi,
 • nácvik při jednání a komunikaci v běžných situacích a dalších činnostem podle

  individuálních potřeb uživatelů.

Služba sociální rehabilitace bude působit na uživatele aktivně, bude podporovat rozvoj jejich samostatnosti. Uživatelé budou motivováni k činnostem, které povedou k aktivitě a k eliminaci prohlubování nepříznivé sociální situace. Sociální služba bude poskytována v náležité kvalitě tak, aby byla vždy respektována lidská práva a základní lidské svobody osob (zásadními dokumenty při dodržování práv Úmluva o ochraně práv osob se zdravotním postižením a Listin základních práv a svobod).

Bydlení uživatelů v rámci služby sociální rehabilitace:

- 1 dvoulůžkový pokoj, tj. 1 byt 1+1,

- 6 jednolůžkových pokojů, tj. 3 byty 2+1 (společná chodba, kuchyň, samostatné pokoje

A a B s vlastním sociálním zařízením), které jsou vybaveny základním nábytkem  a spotřebiči, které jsou využívány k nácviku jejich ovládání a užívání.

V Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín bude působit od pondělí do pátku pracovník v sociálních službách, který bude vedle nácviku dovedností zajišťovat úklid v objektu, v zimním období i odklizení sněhu.

Pracovník v sociálních službách bude v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín po omezenou dobu a bude zaměstnancem CSS Hrabyně; v podstatě se bude jednat o současného zaměstnance, který již má v práci s osobami se zdravotním postižením praxi.

Délka poskytování sociální služby

Délka pobytu v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín se řídí individuálními potřebami každého uživatele. Předpokládaná délka poskytování služby sociální rehabilitace  je 2 roky. V případě, že bude uživatel sociální služby potřebovat delší dobu na přípravu nebo nebude mít zajištěné bydlení, bude lhůta individuálně prodloužena o nezbytný čas. Je tedy možné pobyt zkrátit i prodloužit.

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.