Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Název: Centrum sociálních služeb Hrabyně

    Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

2. Důvod a způsob založení: Zřizovací listina státní příspěvkové organizace „Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni“ byla vydána dne 1.12.2000. Změnou zřizovací listiny dochází od 1.1.2014 ke změně názvu organizace na „Centrum sociálních služeb Hrabyně“.

Příspěvková organizace se zřizuje:

-  za účelem poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;

-  za účelem zajištění sociální a psychologické diagnostiky pro uživatele sociálních služeb;

-  za účelem zajištění zdravotních služeb, poskytování služeb metodického pracoviště zřizovatele a plnění funkce akreditovaného pracoviště pro zajištění vzdělávání zájemcům.

3. Statutární orgán: Statutárním orgánem je ředitelka, jmenovaná MPSV ČR, která zastupuje CSS Hrabyně a je oprávněnou osobou samostatně jednat jménem oraganizace.

4. Organizační struktura:  k náhlédnutí zde

5. Kontaktní spojení:

   Centrum sociálních služeb Hrabyně
   Hrabyně 202

   747 67 Hrabyně 3

   Úřední hodiny: 8,00 – 13,30 hod.

   Telefonní spojení: 553 607 800

    Fax: 553 775 071

    Adresa internetové stránky: www.csshrabyne.cz

    Adresa e-podatelny : info(@)csshrabyne.cz

    Datová schránka: 97k596p

    Ředitel: Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, ředitelka CSS Hrabyně

6. Bankovní spojení:  ČNB Ostrava

    č. účtu  3732821/0710

7. IČ: 70630551

8. DIČ: CZ70630551

9. Dokumenty

Organizační řád

Pracovní řád 

Rozpočet

10. Žádosti o informace

  • písemně na adrese: CSS Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3
  • osobně:  v době od  8,00 – 13,30hod. – sekretariát, na stejné adrese
  • elektronicky na e-mail: info(@)csshrabyne.cz

Žádost o poskytnutí informace ke stažení zde.

11. Příjem žádostí

 Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podávat osobně nebo písemně na adresu organizace.

12. Opravné prostředky

 Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které CSS Hrabyně předloží do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu zřizovateli  MPSV ČR.

13. Formuláře

 Žádosti o poskytnutí sociální služby – viz webové stánky organizace.

14. Popisy postupů

 Návody pro řešení životních situací:  www.portal.gov.cz

15. Předpisy:

 Základní právní předpisy, jimiž se CSS Hrabyně při své činnosti řídí, jsou:

-  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

-  vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

-  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

-  zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění

-  zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění

-  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

-  zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění

-  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

-  zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

-  zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

-  zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění

-  zákon č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění

 

16. Úhrady za poskytování informací:

Kopírování a tisk

 

 Kč

  • černobíle

A4 – jedna strana

2,00

        

A3 – jedna strana

3,00

  • barevně

A4 – jedna strana

4,00

 

A3 – jedna strana

7,00

Náklady na opatření technického nosiče dat

CD

10,00

 

DVD

20,00

poštovní poplatky

dle sazebníku poštovních

služeb

 

telefonní hovory

dle platných tarifů

 

 

osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informací 1 hod., pak za každou započatou hodinu

 

100,00

17. Licenční smlouvy: nejsou

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.