Zateplení objektu čp.205

V roce 2009 ÚSP Hrabyně, nyní Centrum sociálních služeb Hrabyně, odkoupil objekt Mety č.p. 205, nyní objekt občanské vybavenosti, (dále jen „OOV“), nacházející se v areálu Rehabilitačního centra. Následně potvrdil všechny nájemní smlouvy společnostem, které do této doby v prostorech působily a provozovaly provoz v chráněných dílnách. Tyto společnosti zaměstnávají převážně lidi tělesně postižené a zdravotně znevýhodněné. Ve zmíněných chráněných dílnách pracuje asi 25 uživatelů CSS Hrabyně a dále pak obyvatelé Rehabilitačního centra Hrabyně, jakož i zdravotně znevýhodnění z širokého okolí. Celkem se jedná asi o 140 zaměstnanců.

OOV byl postaven v r. 1975, a od té doby až na drobné nezbytné opravy nebyl rekonstruován či nějak zásadně opravován, proto byl zpracován projekt na celkovou rekonstrukci objektu.

Z důvodů finančních (rozložení do několika let) a s přihlédnutím na skutečnost, že celá akce bude probíhat bez přerušení provozu „chráněných dílen“, byla celková rekonstrukce rozdělena do několika etap.

Celková revitalizace byla vyčíslena na 36 mil. Kč bez DPH. Konečná cena vzejde z výsledků veřejných zakázek (minimálně dvě – první a druhá etapa).

V září 2015 započala realizace 1. etapy, kde plánována doba realizace byla do konce roku 2017. Byla vypsána veřejná zakázka, jejímž vítězem se stala společnost CONE STAVITELSTVÍ,a.s..

V rámci 1.etapy této rekonstrukce bylo provedeno odizolování základového zdiva od obvodových a středních zdí. Byly vyměněny veškeré stávající vnitřní instalace, byla provedena výměna hygienických zařízení s ohledem na převážné užívání osobami s tělesným postižením, byla provedena celková výměna systému vytápění (rozvody a otopná tělesa). V každé z provozních místností byl instalován oddělený kout s umyvadlem nebo dřezem, podložkou s vařičem a stolkem s židlemi. Stávající výtahy byly demontovány, byly osazeny nové výtahy, z nichž jeden výtah byl evakuační.

V souladu s plánem investic CSS Hrabyně pro období 2015 – 2020, následovala po první etapě akce „Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni“ v roce 2018 druhá etapa, v rámci které

bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu a zateplení střechy, výměna

stávajících oken, vrat a dveří umístěných v obvodových stěnách za nové, splňující tepelně technické požadavky.

Jelikož Ministerstvo životního prostředí vypsalo výzvu „Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020“ k projektům na zateplení veřejných budov, kde

zmíněný objekt občanské vybavenosti spadá a kde výše dotace činí 40 % ze způsobilých výdajů, CSS Hrabyně připravilo žádost o tuto dotaci na zmíněnou druhou etapu.

Příspěvkové organizace MPSV jsou oprávněnými žadateli z OPŽP, avšak tato žádost musí být administrována prostřednictvím zřizovatele MPSV. CSS Hrabyně byla žádost schválena a koncem roku 2018 byla dokončena rekonstrukce objektu bývalé Mety.

Jak mohu požádat o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení nebo vytiskne z webových stránek organizace zde.